Na temelju Uredbe (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima, Uredbe (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća, Opća Uredba o zaštiti podataka (SL EU L 119 na snazi od 25.5.2018. godine), Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16, 121/19), Pomorskog zakonika (NN broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), Zakona o obveznim odnosima (NN broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), Zakona provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18), Zakon o elektroničkoj trgovini (NN broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), Zakon o zaštiti potrošača (NN broj 41/14, 110/15, 14/19)

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 1.

POJMOVNIK Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

PRIJEVOZNIK – IVAN TOMIĆ, OIB: 90269902305 kao vlasnik obrta upisanog u obrtni registar pod MBO 91015197 pod tvrtkom KAPETAN LUKA – KRILO, obrt za prijevoz, turizam i usluge vl. Ivan Tomić, JESENICE, Poljička cesta – Suhi Potok 28 sa sjedištem u Jesenice,

BROD – plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika.

AGENCIJA – pravna osoba s kojom prijevoznik ima regulirani pravni odnos i koja ima pravo u njegovo ime i za njegov račun prodavati putne karte za brzobrodske linije koje održava prijevoznik.

JAVNI PRIJEVOZ jest prijevoz osoba i stvari koji je uz jednake uvjete svakom dostupan i obavlja se na temelju ugovora o prijevozu.

PRODAJNO MJESTO – mjesto u luci polaska na kojem prijevoznik prodaje putne karte ili mjesto u luci polaska na kojem agencija prodaje putne karte.

PREVOZNINA – zbroj iznosa cijene, naknada i poreza.

PRTLJAGA – svaka stvar koja se prevozi temeljem Ugovora o prijevozu putnika osim živih životinja što može uključivati osobne stvari putnika, koje on nosi sa sobom na brod. S obzirom da brod nema predviđen prostor za čuvanje i nadziranje prtljage jer je prijevoz prtljage na brozobrodskim linijama ograničen prostorom i nosivosti, prtljaga uključuje onu prtljagu koju putnici, na vlastitu odgovornost, ostavljaju na brodu bez nadzora i koja ne smije biti težine veće od 23 kilograma.

RUČNA PRTLJAGA – prtljaga (jedan komad) koju putnik nosi uz sebe i koju čuva ili nadzire.

PUTNIK – svaka osoba na brodu koja se prevozi brodom ili koja će biti prevezena na temelju Ugovora o prijevozu putnika i valjane putne karte, osim djece ispod jedne godine života te osim osoba zaposlenih na brodu u bilo kojem svojstvu.

PUTNA KARTA – dokument naslovljen „Putna karta“ ili elektronska putna karta koju je, svakako, izdao prijevoznik ili je izdana od strane agencije s kojom prijevoznik ima regulirani ugovorni odnos.

POVLAŠTENI PRIJEVOZ – pravo koje putnici imaju na linijama u javnom pomorskom prijevozu, a obuhvaća prijevoz s popustom putnika i besplatni prijevoz sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

PUTNA KARTA S POVLAŠTENIM PRAVOM – pravo na povlašteni prijevoz putnici ostvaruju na temelju Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika, studentske isprave, iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju a što je propisano Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

PRAVO NA POVLASTICU imaju putnici u putničkom prometu na teritoriju Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

LUKA – jest morska luka, tj. morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, za ukrcaj i iskrcaj putnika i robe

LUKA UKRCAJA – smatra se polazna luka broda, ako se ne može utvrditi da se putnik ukrcao na nekoj drugoj luci i označena je na valjanoj putnoj karti.

LUKA ISKRCAJA – smatra se lukom u koju se putnik iskrcava i označena je na valjanoj putnoj karti.

POSEBNO PRAVO VUČENJA jest obračunska jedinica kako ju je definirao Međunarodni monetarni fond.

IZVANREDNE OKOLNOSTI – izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere. Takve su okolnosti: – meteorološki uvjeti koji ometaju obavljanje plovidbe (magla, oluja i slično); – sigurnosni rizici i izvanredni problemi koji mogu utjecati na sigurnost plovidbe; – politička nestabilnost (rat, napad, građanski nemiri, sukobi, policijski sat i slično);

DANI znači kalendarski dani, uključujući svih sedam dana u tjednu, uz pretpostavku da se, za potrebe notifikacije, dan kad je obavijest poslana neće uračunavati te da se, radi utvrđivanja duljine trajanja valjanosti putne karte, dan kad je karta izdana, ili putovanje brodom počelo, neće uračunavati.

Članak 2.

PRIJEVOZ PUTNIKA I PRTLJAGE Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezuje putnika prevesti brodom, a putnik platiti prevozninu. Ovi Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o prijevozu putnika. Ugovor o prijevozu sklapa se suglasnom voljom obiju ugovornih strana, kupnjom putne karte te kupnjom putne karte putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete. Visina prevoznine određuje se ugovorom. Cjenik prevoznine objavljen je na web stranici prijevoznika. Putnik može kupiti putnu kartu, osim na prodajnom mjestu i elektronskim putem na web stranici prijevoznika. Ukoliko se putnik odluči za kupovinu putne karte elektronskim putem, potrebno je popuniti tražene podatke (npr. upisivanje broja karata) i poslati narudžbu. Putne karte su rezervirane 30 minuta od trenutka unosa svih podataka o kupnji te se unutar tog vremena čeka potvrda o plaćanju. Ako se online transakcija plaćanja ne izvrši unutar roka od 30 minuta, kupovina se poništava. Putne karte se smatraju naručenima u trenutku kada putnik odabere te potvrdi način plaćanja. U tom trenutku proces kupovine karata je okončan i nema mogućnosti naknadne promjene narudžbe. Cijene putnih karata izražene su u eurima. Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: MasterCard®, Maestro®, Visa ili American Express®.

Prijevoznik se obvezuje poslati putniku putne karte na e-mail adresu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Ako putnik ne zaprimi putne karte na adresu elektroničke pošte, ili obavijest o isporuci, nakon što je ista poslana, u očekivanom vremenu, putnik ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje naknadne dostave putnih karata na adresu elektroničke pošte. Ako putnik, u slučaju nakon što je kupio putne karte i nakon što je prijevoznik zaprimio potvrdu o plaćanju, odbije zaprimiti te iste karte, prijevoznik ima pravo tražiti od putnika nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Kupljena putna karta vrijedi samo za putovanje na datum i sat za koji je kupljena. Putne karte kupljene elektronskim putem putnik/kupac ne može vratiti na prodajnim mjestima već isključivo slanjem zahtjeva na e-mail refund@krilo.hr. Putnik u slučaju odustajanja od plovidbe ili u slučaju promjene datuma/sata plovidbe, može popuniti obrazac koji se nalazi na web stranici prijevoznika „KONTAKTIRAJTE NAS“, i to najmanje 24 sata prije poduzete plovidbe. Zahtjevi za povrat upućeni unutar 24 sata od predviđene plovidbe nisu osnova za povrat novca ali će se razmotriti.
Povrat novca u iznosu 100% od cijene kupljene putne karte moguć je samo u slučaju otkazivanja ili kašnjenja u prijevozu putnika dužem od 90 minuta. Prijevoznik nije odgovoran za propuste koje je napravio putnik i isti neće biti prihvaćeni kao osnova za povrat novca u iznosu 100% od cijene kupljene putne karte. Takvi propusti uključuju: pogrešno odabran datum plovidbe, pogrešno odabranu relaciju ili pogrešno odabrane putne karte. Povrat novca u iznosu 75% od cijene kupljene putne karte, moguće je ostvariti u slučaju kada se putnik odluči na zamjenu putnih karata (u kojem slučaju će biti potrebno kupiti nove putne karte).
Povrat novca u iznosu 50% od cijene kupljene putne karte, moguće je ostvariti u slučaju kada se putnik odluči na odustanak od putovanja. Povrat novca uvijek se isključivo izvršava putem bankovne transakcije na račun s kojega je transakcija kupnje putne karte obavljena. Vrijeme potrebno da novac bude vidljiv na navedenom računu ovisi isključivo o bankama. Svi putnici moraju posjedovati valjanu putnu kartu koju su dužni pokazati na zahtjev zapovjednika broda i/ili drugog ovlaštenog člana posade broda prilikom ukrcaja odnosno ulaska u brod. Prijevoznik je ovlašten ne dopustiti ukrcaj putniku koji ne posjeduje valjanu putnu kartu. U slučaju ukrcaja putnika koji ne posjeduje valjanu putnu kartu, ugovor o prijevozu smatra se sklopljenim u trenutku kad putovanje započne.

Putnik može kupiti putnu kartu u lukama gdje postoji prodajno mjesto prijevoznika ili preko službene internet stranice prijevoznika. Putna karta za korištenje prava za povlastice izdat će se uz predočenje valjanih dokumenata izdanih od strane nadležnih tijela. Prijevoznik ne odgovara za putne karte koje je putnik kupio u pretprodaji odnosno prijevoznik odgovara isključivo za putne karte kupljene na način opisan u prethodnom stavku ovoga članka. Pod pretprodajom se podrazumijeva kupnja karata od agencije ili druge registrirane pravne ili fizičke osobe (koja svoju djelatnost obavlja unutar Europske unije ili izvan Europske Unije) za prodaju karata s kojom prijevoznik ima ugovorno regulirani odnos, a koje u tom slučaju prodaju karte u ime ili u ime i za račun prijevoznika. Putna karta može biti izdana u elektronskom obliku. Za kartu kupljenu elektronskim putem prijevoznik će putniku izdati kartu i račun s uključenim PDV-om sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Putnik je dužan tako izdanu putnu kartu ispisati i ponijeti sa sobom na putovanje ili sačuvati u elektronskom obliku na svom smartphonu, tabletu ili sličnom uređaju tijekom cijelog putovanja te je istu prilikom ukrcaja na brod dužan pokazati na zahtjev zapovjednika broda i/ili drugog ovlaštenog člana posade broda. Putna karta koja glasi na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka prijevoznika.
Osobni podaci koje prijevoznik prikupi prilikom prodaje putne karte od putnika skupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske kao i u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Putnik koji se ukrca bez valjane putne karte koju je morao pribaviti prije ukrcaja, dužan se odmah javiti zapovjedniku ili drugom ovlaštenom članu posade broda. Takvog putnika zapovjednik broda može iskrcati čim ne udovolji zahtjevima ovih Općih uvjeta.

Putnik bez valjane putne karte plaća prevozninu od luke ukrcaja do luke iskrcaja, a ako se nije na vrijeme javio zapovjedniku i/ili drugom ovlaštenom članu posade broda, dužan je platiti dvostruku prevozninu za prijeđeni put ukoliko ima mjesta na brodu. U ovom slučaju, putnik koji odbije platiti putnu kartu, isključuje se iz putovanja a ukoliko to odbije zapovjednik broda i/ili drugi ovlašteni član posade broda dužan je obavijestiti najbližu dežurnu policijsku službu. Putna karta vrijedi za vožnju za dan/sat naznačen na putnoj karti. Vrijeme vožnje određuje se voznim redom.

U slučaju kupnje karte preko web stranice prijevoznika prikupljeni podaci odnosno tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i Webpay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Da bi se osiguralo uredno obavljanje plovidbe zapovjednik broda i/ili drugi ovlašteni član posade broda može izmjestiti putnike. Putnik koji želi produžiti putovanje istim brodom i dalje od luke iskrcaja koja je naznačena na valjanoj putnoj karti dužan je obavijestiti prijevoznika prije ukrcaja na brod za navedeno putovanje. U tom slučaju putnik nadoplaćuje putnu kartu do nove luke iskrcaja sukladno objavljenom cjeniku.
Putnici sami snose troškove nastale uslijed ozljeda, bolesti, liječenja a koji nisu uzrokovani putovanjem i boravkom na brodu niti imaju bilo kako kakve poveznice vezane uz brod. Prijevoznik ne nudi uslugu liječnika na brodu iz kojeg razloga preporuča putnicima da ugovore odgovarajuće putno osiguranje. Putnici preuzimaju odgovornost ukoliko ne postupe po preporuci. Brod nema predviđen prostor za čuvanje i nadziranje prtljage. Putnici na vlastitu odgovornost ostavljaju prtljagu na brodu bez nadzora. Ukrcaj na brod i iskrcaj prtljage s broda, putnik obavlja samostalno. Putnik se za vrijeme putovanja dužan sam brinuti za ručnu prtljagu te se ista prevozi na isključivu odgovornost putnika.

Putniku se dozvoljava da unese na brod prtljagu, težine ne veće od 23 kg te da uz sebe ima jedan komad prtljage kojeg čuva ili nadzire odnosno kojeg nosi uz sebe.
Putnik je isključivo odgovoran za sadržaj prtljage koju unese na brod, te prijevoznik ne odgovara za štetu nastalu uslijed toga što je putnik unio na brod prtljagu sadržaja koji nije primjeren za prijevoz. Prijevoznik odgovara putniku za štetu zbog oštećenja, manjka ili gubitka stvari od vrijednosti te za zakašnjenje u predaji tih stvari putniku (novac, vrijednosni papiri, zlato, srebro, dragulji, nakit, umjetnički predmeti) jedino ako ih je primio na čuvanje. Prijevoznik ne raspolaže uvjetima za procjenu vrijednosti stvari te, sukladno tome, putnik ne može dati izjavu o vrijednosti predane prtljage koja prelazi ograničenja odgovornosti koja se primjenjuju. Ako ručna prtljaga i prtljaga nakon završetka putovanja ne bude preuzeta ili odnesena s broda, prijevoznik ju je dužan, na trošak i rizik putnika, sam čuvati ili predati na čuvanje prikladnom čuvaru. Odgovornost prijevoznika za štetu nanesenu ručnoj prtljazi zbog njezina oštećenja, manjka ili gubitka ili u zakašnjenja u predaji prtljage putniku, ograničava se u svim slučajevima:

(1) za ručnu prtljagu – 1.800 obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja po putniku i putovanju. Prijevoz putnika i ručne prtljage i prtljage obuhvaća vrijeme za koje se putnik nalazi na brodu, vrijeme za koje se obavljaju radnje ukrcavanja i iskrcavanja putnika te vrijeme za koje se obavlja prijevoz putnika vodenim putem od obale do broda i obratno, ako je cijena tog sporednog prijevoza uračunata u cijenu putne karte, ili ako prijevoznik stavi putniku na raspolaganje brod koji se iskorištava za taj prijevoz. Prijevoz ručne prtljage i prtljage obuhvaća i vrijeme za koje se putnik nalazi u putničkoj lučkoj stanici ili na kakvom drugom lučkom uređaju na obali ako je prijevoznik primio ručnu prtljagu i prtljagu, a nije ju predao putniku. Prijevoz putnika ne obuhvaća vrijeme za koje se putnik nalazi u putničkoj lučkoj stanici ili na kakvom drugom lučkom uređaju na obali. Prijevoznik ima pravo zadržati i prodati ručnu prtljagu koja mu je predana na prijevoz i stvari od vrijednosti što ih je primio na čuvanje za namirenje svojih tražbina u vezi s prijevozom putnika, prtljage i čuvanjem stvari od vrijednosti.

Članak 3.

OTKAZIVANJE ILI KAŠNJENJE U POLASKU PRIJEVOZA PUTNIKA

Putnik se dužan informirati o tome je li vrijeme polaska broda u skladu sa objavljenim planiranim rasporedom polaska u luci polaska i/ili u prodajnom mjestu prijevoznika koje se nalazi u luci polaska.

Putnik je dužan doći u luku polaska najmanje 30 minuta prije planiranog polaska broda kako bi se ukrcaj na brod odvio u skladu s planiranim rasporedom polaska prema plovidbenom redu.

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku prijevoza putnika, prijevoznik je dužan obavijestiti putnike o novom planiranom terminu polaska i dolaska čim prijevoznik o navedenoj informaciji bude imao saznanja.

Obavijesti u slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku prijevoza putnika će biti dostupne putnicima na terminalu u luci polaska.

Ukoliko putnici u slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku propuste povezani prijevoz, prijevoznik će uložiti razumne napore da te putnike obavijesti o alternativnim vezama.

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku prijevoza putnika u vremenskom periodu dužem od 90 minuta, prijevoznik je dužan putnicima osigurati besplatan obrok (užina/snack) odnosno osvježavajuće piće (refreshement).

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku prijevoza putnika kada je neizbježno noćenje putnika, prijevoznik je dužan ponuditi besplatan smještaj, ako je to moguće. Ukupni iznos troška za smještaj može se ograničiti na iznos od 80 eura, po osobi za jednu noć, te najviše za tri noći.
U slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku prijevoza putnika u vremenskom periodu dužem od 90 minuta, prijevoznik je dužan putnicima ponuditi opcije:
-putovanje drugom linijom (re-routing) do krajnje destinacije u što skorijem terminu i bez dodatnog troška;
-povrat novca;
-povratak u luku polaska bez dodatnog troška, kada je to prikladno i moguće (besplatno povratno putovanje). Nastavno na situaciju opisanu u prethodnom stavku, putnik ima pravo zatražiti i naknadu uz osigurani alternativni prijevoz s tim da minimalni iznos naknade iznosi 25% od iznosa cijene karte zbog kašnjenja, i to u sljedećim slučajevima:

-1 sat za putovanja u vremenskom trajanju od 4 sata;
-2 sata za putovanja u vremenskom trajanju između 4 i 8 sati;
-3 sata za putovanja u vremenskom trajanju između 8 i 24 sati;
-6 sati za putovanja u vremenskom trajanju preko 24 sati.

U slučaju da vrijeme kašnjenja iznosi dvostruko više od prethodno navedenih vremenskih perioda, naknada se povisuje na iznos od 50% od iznosa cijene karte.
Prijevoznik je oslobođen plaćanja naknade ili osiguravanja noćenja putnicima u slučajevima kada su uzrok kašnjenja ili otkazivanja putovanja vremenske neprilike koje ugrožavaju sigurnu plovidbu. Ne preveze li prijevoznik putnika do odredišnog mjesta na vrijeme, odgovara putniku za štetu koju je ovaj pretrpio zbog zakašnjenja osim u slučaju ako prijevoznik dokaže da je do zakašnjenja došlo iz uzroka koje nije mogao otkloniti ni pažnjom dobrog stručnjaka.

Članak 4.

PRITUŽBE

OTKAZIVANJE ILI KAŠNJENJE U POLASKU PRIJEVOZA PUTNIKA
Putnik može podnijeti prigovor/žalbu prijevozniku na adresu prijevoznika ili putem e- maila luka@krilo.hr u roku od dva mjeseca od dana kada je putovanja poduzeto ili od dana kad je putovanje trebalo biti poduzeto, a prijevoznik je dužan u roku od mjesec dana od dana zaprimanja prigovora/žalbe obavijestiti putnika o tome je li prigovor istog osnovan, odbijen ili se još uvijek razmatra.
Prijevoznik je dužan obavijestiti putnika o odluci na prigovor/žalbu najkasnije u roku od 2 mjeseca računajući od dana kada je prigovor/žalbu zaprimio.
Ukoliko putnik ne bude zadovoljan dostavljenim odgovorom isti se može obratiti Agenciji za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, telefon: 021/329-370, telefaks: 021/329-379, e-mail: info@agencija-zolpp.hr
Ukoliko dođe do spora isti se može pokušati riješiti i izvan suda koristeći se postupkom alternativnog rješavanja sporova.
Ukoliko je putnik putnu kartu kupio preko službene Internet stranice prijevoznika, pritužbu može podnijeti putem platforme za internetsko rješavanje sporova.
Alternativno rješavanje sporova i rješavanje sporova putem platforme za internetsko rješavanje sporova, dostupni su isključivo putnicima-stanovnicima Europske Unije.
Putnik može podnijeti odštetni zahtjev primjenom europskog postupka za sporove male vrijednosti.

PRTLJAGA

Putnik je dužan uputiti pisani prigovor prijevozniku na e-mail luka@krilo.hr
– ako je prtljagi nanesena vidljiva šteta – prije ili u trenutku iskrcaja putnika;
– ako šteta nanesena prtljagi nije vidljiva ili u slučaju gubitka prtljage – 15 dana od dana iskrcaja ili izdavanja ili od dana kada je prtljaga trebala biti izdana. Ako putnik ne uputi pisani prigovor prijevozniku, pretpostavlja se, dok se ne dokaže protivno, da je prtljagu primio u ispravnom stanju. Pisani prigovor nije potreban ako je stanje prtljage utvrđeno u nazočnosti obiju stranaka u trenutku njezina preuzimanja. Putnik može izjaviti da smatra da je prtljaga izgubljena ako mu nije predana u roku od 30 dana od dana završetka putovanja, s tim da putnik ima pravo pri davanju izjave zahtijevati od prijevoznika da ga obavijesti o pronalasku prtljage na e-mail luka@krilo.hr, ako se ona pronađe u roku od jedne godine od dana isplate naknade štete za gubitak prtljage. U roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o nalasku prtljage putnik može zahtijevati predaju prtljage, uz plaćanje troškova prijevoza, u mjestu koje on odredi. Putnik koji preuzme pronađenu prtljagu dužan je prijevozniku vratiti svotu koja mu je plaćena na ime naknade štete za gubitak prtljage, uz odbitak vozarine koja mu je bila vraćena, ali zadržava pravo na naknadu štete za zakašnjenje u predaji prtljage. Ako putnik nije postavio gore navedeni zahtjev, prijevoznik ima pravo slobodno raspolagati prtljagom.

POMORSKA NESREĆA

Prijevoznik je dužan naknaditi imovinsku i neimovinsku štetu, koja nastane tijekom prijevoza, oštećenjem zdravlja, ozljedom ili smrću putnika, osim ako je prouzročena radnjom putnika ili stranim uzrokom koji se nije mogao predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti. Ako štetu nije prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom, prijevoznik je dužan naknaditi štetu do iznosa predviđenog pozitivnim propisima Republike Hrvatske ili međunarodnim ugovorom. Odgovornosti za štetu prijevoznik se može osloboditi ako dokaže da je šteta prouzročena radnjom putnika ili višom silom. Prijevoznik ne odgovara za štetu koja nije u uzročnoj vezi s obavljenim prijevozom. U slučaju gubitka ili oštećenja ručne prtljage zbog pomorske nesreće, putnik može pisano obavijestiti prijevoznika e-mail luka@krilo.hr i to najkasnije u roku od 15 dana od iskrcavanja ili od dana preuzimanja prtljage.

Članak 5.

VIŠA SILA Prijevoznik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu, ili da je zakasnio s ispunjenjem iste zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora, a koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Prijevoznik nije dužan naknaditi štetu putniku u slučaju više sile nakon već sklopljenog ugovora o prijevozu, a prije nastanka događaja više sile. Ako je putovanje započelo, pa je potom nastao razlog više sile, prijevoznik je dužan vratiti samo razliku u cijeni ugovorenih i pruženih usluga.

Članak 6.

OSOBE S INVALIDITEOM ILI OSOBE SMANJENJE POKRETLJIVOSTI Prijevoznik će uspostaviti ili imati na raspolaganju ne diskriminirajuće uvjete pristupa za osobe s invaliditetom ili za osobe smanjenje pokretljivosti i njihovu pratnju. Prijevoznik će unutar svojih područja nadležnosti, provesti pomoć bez naplate osobama s invaliditetom ili osobama smanjene pokretljivosti, uključujući ukrcavanje iskrcavanje te na brodovima. Pomoć će ako je moguće biti prilagođena individualnim potrebama navedenim osobama. Osobe navedene u prethodnom stavku ovog članka mogu se na bilo koji dostupan način obratiti prijevozniku 48 sati prije početka putovanja u skladu s planiranim rasporedom polaska (telefonski, putem e-maila, dolaskom u luku na mjesto prodaje karata od strane prijevoznika) s točnom relacijom i datumom putovanja. Navedene osobe se uvijek mogu obratiti i agenciji kod koje je karta kupljena. U slučajevima gdje se s jednom kartom poduzima više putovanja, dovoljno je jednom obavijestiti prijevoznika. Osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti se predstavljaju ovlaštenim osobama od strane prijevoznika u luci polaska, ne kasnije od 60 minuta prije objavljenog vremena polaska. U slučaju da osoba s invaliditetom ili sa smanjenom pokretljivošću putuje sa psom vodičem, o tome je dužan obavijestiti prijevoznika. Kada prijevoznik obavlja prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu putnici imaju pravo na povlašteni prijevoz s popustom i pravo na besplatan prijevoz. Uvjeti i način na ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prometu propisani su Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Prijevoznik može zatražiti da osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, zbog sigurnosnih razloga, putuje u pratnji druge osobe. Pratnja osobe s invaliditetom ili sa smanjenom pokretljivošću ima pravo na besplatnu vožnju. U slučaju otkazivanja ili kašnjenja u polasku primjenjuju se odredbe članka 3. ovih Općih uvjeta.

Članak 7.

PRIJEVOZ DJECE
Svaka osoba koja nije navršila 14 godina života mora putovati u pratnji odrasle osobe u protivnom zapovjednik broda može uskratiti pravo na putovanje iz sigurnosnih razloga.

Članak 8.

PRAVO NA USKRAĆIVANJE PRIJEVOZA

Zabranjen je prijevoz opasnih tvari: eksplozivnih tvari, plinova, zapaljivih tekućina, zapaljivih krutih tvari, samozapaljivih tvari, tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, oksidirajućih tvari, organskih peroksida, otrova, infektivnih tvari, radioaktivnih tvari, nagrizajućih tvari i ostalih opasnih tvari.
Prijevoznik će odbiti prevesti kao ručnu prtljagu sljedeće predmete:
– predmete za koje je vjerojatno da će ugroziti brod ili osobe i imovinu u brodu;
– predmete čiji je prijevoz zabranjen pozitivnim propisima Republike Hrvatske i međunarodnim propisima;
– predmete za koje prijevoznik razumno drži da su nepodobni za prijevoz zbog toga što su opasni, nesigurni ili ih smatra nepodobnim za prijevoz zbog njihove težine, mjera, obujma ili drugih obilježja kao što su, primjerice, lomljivost i laka pokvarljivost;
– vatreno oružje i streljivo, osim ako je riječ o vatrenom oružju i streljivu za lov ili za sport. Vatreno oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i prikladno upakirano;
– oružje poput antiknoga vatrenog oružja mačeva, noževa i sličnih predmeta može biti prihvaćeno na prijevoz isključivo na temelju prijevoznikove diskrecijske ocjene. Bude li, unatoč zabrani, bilo koji predmet naveden u prethodnom stavku uključen u putnikovu prtljagu, prijevoznik neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili kašnjenje u vezi s tim predmetima. Ukoliko prijevoznik pronađe tijekom prijevoza gore navedene predmete, može uskratiti njihov daljnji prijevoz. Prijevoznik može uskratiti da preveze kao ručnu prtljagu i prtljagu bilo koji predmet za koji prijevoznik razumno drži da je nepodoban za prijevoz zbog njegove težine, mjera, obujma ili drugih obilježja ili je nepodoban za prijevoz zbog sigurnosnih razloga, ili zbog udobnosti ostalih putnika. Prijevoznik može odbiti prihvatiti na prijevoz ručne prtljage i prtljage koja, prema prijevoznikovom razumnom mišljenju nije prikladna i sigurnosno pakirana u kovčege.

Članak 9.

PRIJEVOZ ŽIVOTINJA

Dopušten je prijevoz životinja i to pasa, mačaka i ptica. Životinje iz prethodnog članka prevoze se na odgovornost putnika i putnici snose odgovornost za sve prouzročene, eventualne štete nastale od strane životinja. Putnik mora osigurati da su životinje na odgovarajući način smješteni u adekvatne spremnike/kaveze. Psi se moraju voditi na podvodniku. Rehabilitacijski psi, terapijski psi ili psi vodiči prevoze se van kutije/kaveza a mogu se prevoziti i bez brnjice, ali pri prijevozu ne smiju biti smješteni neposredno uz djecu. Psi iz prethodnog stavka moraju imati službenu ormu. Za pse iz prethodnog stavka ovog članka se ne naplaćuje putna karta bez obzira na duljinu putovanja. Prijevoznik neće biti odgovoran za bolest, gubitak ili smrt životinja navedenih u ovom članku.
Članak 10.

PRAVILA PONAŠANJA NA BRODU

Pravila ponašanja na brodu propisuju se, kako u interesu prijevoznika, tako i u interesu putnika. Ako se, po ocjeni prijevoznika, putnik na brodu ponaša tako da ugrožava plovidbu broda ili bilo koju osobu ili imovinu na brodu, ili ometa članove posade u obavljanju njihovih dužnosti, ili se ne drži bilo koje upute članova posade (uključujući, između ostaloga, upute glede pušenja, pijenja alkohola ili konzumacije droga), ili je njegovo ponašanje takvo da drugim putnicima i posadi stvara neudobnost ili neugodnost, ili im uzrokuje štetu ili ozljedu, prijevoznik može poduzeti takve mjere koje smatra potrebnima da spriječi nastavljanje takvog ponašanja, uključujući i ograničavanje slobode takvog putnika. Putnika se u navedenim slučajevima može iskrcati iz broda ili mu zabraniti nastavak putovanja na bilo kojemu mjestu iskrcaja bez povrata naknade za kupljenu putnu kartu, te ga se može sudski goniti zbog prekršaja počinjenih na brodu i zahtijevati od putnika naknadu načinjene štete. Prijevoznik može poduzeti i takve mjere da zabrani naredno putovanje putniku iz bilo kojeg razloga opisanog u prethodnom stavku a sve iz razloga sigurnosti plovidbe broda. Kapetan zadržava pravo promjene predviđene rute u slučaju loših vremenskih uvjeta ili sličnih situacija koje mogu ugroziti brod i putnike. Tijekom plovidbe zabranjeno je skakanje s broda u more, a u slučaju loših vremenskih uvjeta svako kretanje putnika unutar broda mora se odvijati što je manje moguće i uz veliku pažnju. Putnici trebaju obratiti pažnju prilikom hodanja po vanjskom dijelu broda i prilikom iskrcavanja jer pod može biti sklizak. Pojasevi za spašavanje nalaze se ispod sjedala.

Pušenje na brodu je zabranjeno. Putnici smiju bacati u zahodsku školjku isključivo wc papir. Zabranjeno je bacanje smeća i drugih predmeta u more. Opskrba vodom može biti problem na brodu. Zato se putnici mole da vodu racionalno koriste. Zapovjednik broda i ostali članovi posade broda su na raspolaganju za bilo kakve upite. Ukoliko isti ne mogu dati zadovoljavajući odgovor, molimo putnike da se obrate prijevozniku na e-mail luka@krilo.hr

Članak 11.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na linije u javnom pomorskom prijevozu za koje prijevoznik ima regulirani ugovorni odnos te na privatne prijevoznikove linije u unutarnjim morskim vodama i međunarodnim vodama Europske Unije.
Ovi Opći uvjeti primjenjivat će se jedino ako nisu u suprotnosti s mjerodavnim pravom. Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ništavna prema bilo kojemu mjerodavnom pravu, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Općih uvjeta. Osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije uređeno, u slučaju da se ovi Opći uvjeti i bilo koja druga pravila koja prijevoznik propiše što obrađuju određena područja razlikuju, ovi Opći uvjeti derogirat će ta pravila u dijelu u kojemu se razlikuju. Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na web stranici prijevoznika a nalaze se i na svakom brodu kojim prijevoznik obavlja prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu za koje prijevoznik ima regulirani ugovorni odnos te na brodovima kojima prijevoznik obavlja prijevoz na privatnim linijama u unutarnjim morskim vodama i u međunarodnim vodama Europske Unije. Jedino je hrvatski tekst ovih Općih uvjeta prijevoza autentičan. Ima li razlika između engleskoga i hrvatskog teksta ovih Općih uvjeta prijevoza, za njihovo tumačenje mjerodavan je tekst napisan na hrvatskom jeziku.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 13. travnja 2023. godine.